ஓசோன் ஓட்டை

81

முதலில் பதியப்பட்ட நாள் : 5 நவம்பர் 2010

பாஞ்சாலியின் கதறல் கேட்டு
அவளை காக்க கண்ணன் வந்தான்
அன்று…

இன்று…
காப்பாற்ற கண்ணனும் இல்லை
கதற பூமிக்கு வாயும் இல்லை!!!

பயணங்கள்

தொடங்கும் போது புரிவதில்லை

முடியும் போது தெரிவதில்லை

அவை விட்டுச்செல்வதெல்லாம்

காலடிச் சுவடுகள் தான்

கடற்கரையில் அல்ல- காலக்கரையில்!!!