திருப்பாவை – 29

எந்நாளும் அடிமையாயிருக்க வேண்டல்

10406834_929885150431985_4532974253832965854_n.jpg
நன்றி: Krishna For Today

சிற்றஞ் சிறுகாலே வந்துன்னைச் சேவித்துன்

பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்

பெற்றம் மேய்த்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்துநீ

குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது.

இற்றைப் பறைகொள்வான் அன்றுகாண் கோவிந்தா!

எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன்றன்னோடு

உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட்செய்வோம்

மற்றை நங்காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்!

பசுக்களைக் காக்கும் கண்ணபிரானே, மிகவும் விடியற்காலையிலே இங்கு வந்து தேவரீரை வழிபட்டுத் தேவரீருடைய அழகிய தாமரை மலர்போன்ற திருவடிகளை மங்களாசாசனம் பண்ணுகைக்குப் பயனைக் கேட்டருள வேண்டும். பசுக்களை மேய்த்துப் பின்பு உண்ணும் இடைக்குலத்தில் திருவவதரித்த தேவரீர் எங்களிடத்தில் அந்தரங்க கைக்ர்யங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளாமல் இருத்தல் கூடாது. பசுக்களைக் காப்பாற்றுபவரே தாங்கள் கொடுக்கும் பறையைப் பெற்று இன்றைக்கு அகலுகைக்கு நாங்கள் வந்தோமல்லோம் காலமுள்ளதனையும் தேவரீருடைய எவ்வவதாரங்களிலும், தேவரீருடைய உறவு உடையவர்களாகக் கடவோம்.  தேவரீருங்கே நாங்கள் அடிமை செய்யக் கடவோம். எங்களுக்கு வேறு பொருளில் உண்டாகும் விருப்பங்களைத் தவிர்த்தருள வேண்டும்.

நன்றி: திருப்பாவை, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழக வெளியீடு, சென்னை, 1995.

Advertisements

திருப்பாவை – 28

வெகுளாது எங்கட்கு வேண்டுவன அருளென்றல்

12509655_929398290480671_2664464476870633230_n.jpg
நன்றி: Krishna For Today

கறவைகள் பின்சென்று கானஞ் சேர்ந்துண்போம்

அறிவொன்று மில்லாத ஆய்க்குலத் துன்றன்னைப்

பிறவி பெறுந்தனைப் புண்ணியம் யாமுடையோம்

குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா! உன்றன்னோடு

உறவேல் நமக்கிங்கு ஒழிக்க ஒழியாது

அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினாலுன்றன்னைச்

சிறுபேரழைத்தனவுஞ் சீறியருளாதே

இறைவா நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பவாய்!

பசுக்களின் பின்னேப்போய்க் காட்டிலே பொருந்தி உடம்போம்பி உண்டு திரியுமவர்களாயும் சற்றேனும் அறிவுமில்லாத இடைக்குலத்திற் பிறந்த நாங்கள், உன்னை ஒத்த குலத்தானாகப் பெறத்தக்க புண்ணியத்தை உடையவர்களாயும், இராநின்றோம், ஒருவகைக் குறையும் இல்லாதவனாய்க் கோவிந்தனென்னும் பெயருடையவனாய் உள்ள சுவாமியானவனே, உன்றன்னோடு எக்ளுக்கு உண்டான தொடர்பு இங்கே உன்னாலும் எங்களாலும் ஒழிக்க முடியிது. ஆதலால் உலக வழக்கம் ஒன்றும் அறியாத சிறுமிகளாகிய நாங்கள் உன்னை அன்பாலே நாராயணன் என்ற சிறிய பெயராலே அழைத்ததைக் குறித்து அன்பரைப் பெரிதும் விரும்புகிறீர். வெகுளாமல் நாங்கள் வேண்டிய பறையைத் தந்தருள வேண்டும்.

நன்றி: திருப்பாவை, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழக வெளியீடு, சென்னை, 1995.